ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Dražbyprost s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, K.H.Borovského 280, PSČ 403 40, IČO: 28741552, jež je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29968 (dále jen „společnost Dražbyprost“) tímto informuje své klienty a ostatní účastníky dražeb/aukcí (dále jen dražeb) pořádaných společností Dražbyprost o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s účinnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Společnost Dražbyprost je v rámci plnění svých zákonných povinností oprávněna zpracovávat osobní údaje svých zákazníků pro níže uvedené účely, v odpovídajícím rozsahu, a po dobu k tomu nezbytnou.

Kontaktní údaje společnosti Dražbyprost (dále také jen „Správce“)

 • korespondenční adresa: Ústí nad Labem, K.H.Borovského 280, PSČ 403 40
 • kontaktní osoba: Jan Prošek, tel: (+420) 606 417 898
 • e-mail: info@drazbyprost.cz

1. Účely zpracování osobních údajů

a) Plnění smlouvy

 • Plnění smlouvy o provedení dražby dobrovolné, nedobrovolné či aukce uzavřené s navrhovatelem příslušné dražby.
 • Osobní údaje navrhovatele dražby budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi společností Dražbyprost a navrhovatelem dražby, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu až do provedení posledních úkonů souvisejících s realizací navržené dražby.
 • Osobní údaje ostatních účastníků dražby budou zpracovávány dle typu účastníků po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi společností Dražbyprost a navrhovatelem dražby, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu až do provedení posledních úkonů souvisejících s realizací navržené dražby.

b) Plnění zákonných povinností ze strany společnosti Dražbyprost

 • Společnost Dražbyprost je oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje navrhovatele dražby či ostatních účastníků dražby, údaje o předmětu dražby a údaje z komunikace mezi navrhovatelem dražby či jinými účastníky dražby po dobu 5 let ode dne vydražení předmětu dražby (popř. po dobu 5 let ode dne jiného skončení smlouvy) za účelem případného poskytnutí součinnosti orgánům veřejné moci.
 • Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení či splnění smlouvy (za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Dražbyprost a navrhovatelem dražby).

c) Oprávněný zájem společnosti Dražbyprost

 • Vymáhání případných nároků společnosti Dražbyprost z příslušné smlouvy uzavřené s navrhovatelem dražby, či vedení sporu ohledně takové smlouvy - doba zpracování činí 5 let od provedení dražby či jiného skončení smlouvy, v případě uvedeného soudního nebo jiného obdobného sporu se doba prodlužuje o dobu trvání takového sporu (do doby vydání pravomocného rozhodnutí, resp. do doby pravomocného rozhodnutí v řízení o mimořádném opravném prostředku).

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

Pro účely uvedené výše
2.1 FYZICKÁ OSOBA - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště
2.2 PRÁVNICKÁ OSOBA - název, sídlo, IČ, DIČ, jméno a příjmení, datum narození osoby oprávněné zastupovat

3. Doba zpracovávání osobních údajů:

Společnost Dražbyprost zpracovává osobní údaje navrhovatele dražby a ostatních účastníků dražby po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 5 let od provedení předmětné dražby, popř. od jiného zániku závazku z této smlouvy, není-li v těchto informacích uvedeno v konkrétním případě jinak.

4. Způsob a zásady zpracování osobních údajů

Společnost Dražbyprost je oprávněna zpracovávat osobní údaje manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých k tomu oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializované společnosti. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích. Společnost Dražbyprost prohlašuje, že veškeré zpracování osobních údajů navrhovatele dražby a ostatních účastníků dražby, popřípadě jejich nezbytné předávání, bude prováděno plně s ohledem na soukromí dotčených osob a v souladu s účinnými právními předpisy, zejména s účinnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Navrhovatel dražby, popř. jiný účastník dražby, může v souvislosti se zpracováním osobních údajů vůči Správci uplatnit práva uvedená níže, a to:

 • elektronicky na e-mailové adrese uvedené výše v této informaci;
 • telefonicky na čísle uvedeném výše v této informaci;
 • písemně na korespondenční adresu společnosti Dražbyprost uvedenou výše v této informaci.

5. Práva navrhovatele dražby a jiných účastníků dražby

Právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů

Navrhovatel dražby či jiný účastník dražby (každý z nich dále jen „dotčená osoba“) mají právo získat od společnosti Dražbyprost informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud společnost Dražbyprost osobní údaje dotčené osoby zpracovává, je povinen poskytnout dotčené osobě bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost dotčené osoby může společnost Dražbyprost účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na pořízení těchto kopií.

Dotčená osoba má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají a na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelům zpracování, a to i prostřednictvím poskytnutí dodatečného prohlášení. Dotčená osoba má rovněž právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • dotčená osoba popírá přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby společnost Dražbyprost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování osobních údajů je protiprávní, dotčená osoba odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • společnost Dražbyprost již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale dotčená osoba je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • dotčená osoba uplatnila právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Dražbyprost převažují nad oprávněnými důvody dotčené osoby.

Na žádost dotčené osoby vymaže společnost Dražbyprost bez zbytečného odkladu její osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • dotčená osoba odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • dotčená osoba vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost Dražbyprost vztahuje;

Právo na přenositelnost osobních údajů

Dotčená osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají, které poskytla společnosti Dražbyprost a které jsou zpracovávány automatizovaně, pokud je současně splněna některá z níže uvedených podmínek:

 • osobní údaje jsou zpracovávány pro konkrétní účel/-y na základě souhlasu dotčené osoby;
 • jedná se o zvláštní kategorii osobních údajů zpracovávaných pro jeden nebo více stanovených účelů na základě výslovného souhlasu uděleného dotčenou osobou; nebo
 • zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba nebo pro realizaci dražby, jíž se dotčená osoba účastní, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost dotčené osoby. Společnost Dražbyprost poskytne dotčené osobě osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dotčená osoba je oprávněna předat získané osobní údaje jinému správci osobních údajů. Dotčená osoba si ve své žádosti zvolí, zda má společnost Dražbyprost osobní údaje poskytnout dotčené osobě, nebo zda využije právo na to, aby její osobní údaje byly předány ze strany společnosti Dražbyprost přímo jinému správci/zpracovateli, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku

V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu společnosti Dražbyprost má dotčená osoba právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíše. V případě přijetí námitky společnost Dražbyprost osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami dotčené osoby, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud společnost Dražbyprost dojde k závěru, že takové důvody má, informuje o tom dotčenou osobu, sdělí jí zároveň možnosti další obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud společnost Dražbyprost naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, dotčenou osobu o tom informuje, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.

Vyřizování žádostí dotčených osob při uplatnění jejich práv u společnosti Dražbyprost

Společnost Dražbyprost umožňuje dotčeným osobám podání žádostí v různých formách, jež se primárně budou odvíjet od vztahu mezi společností Dražbyprost a dotčenou osobou (písemným formulářem, elektronicky). Jestliže dotčená osoba podává žádost v elektronické formě, budou informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě, ledaže by dotčená osoba ve své žádosti uvedla, že požaduje jiný způsob poskytnutí informací. O opatřeních přijatých na základě žádosti dotčené osoby informuje společnost Dražbyprost dotčenou osobu do jednoho měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

 • elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
 • prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
 • telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
 • písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

6. Příjemci osobních údajů

Společnost Dražbyprost je oprávněna za podmínek stanovených účinnými právními předpisy předat osobní údaje dotčené osoby za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce společností Dražbyprost pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností společnosti Dražbyprost a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného pro společnost Dražbyprost dotčenou osobou a/nebo na základě oprávněného zájmu společnosti Dražbyprost.

Takovými příjemci jsou zejména:

 • právní zástupci a daňoví poradci společnosti Dražbyprost,
 • poskytovatelé informačních a komunikačních systémů, technické infrastruktury, provozování e-shopu apod. (kupříkladu IT služeb);

7. Zabezpečení osobních údajů

Společnost Dražbyprost prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě a že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Závěrečná ustanovení

Vyplněním registračního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Společnost Dražbyprost je oprávněna tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

V Ústí nad Labem, dne 12.11.2018