Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Areál přečerpávací a čerpací stanice Mírovka

Komerční nemovitost

ID
68019
Číslo jednací
68019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-23 13:45:00
Ukončení dražby
2019-10-23 13:45:00
Odhadní cena
2.085.000 CZK
Nejnižší podání
1.335.000 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
200.000 CZK
Předmět dražby
1. - budova bez čp/če, výroba, na pozemku parc.č. St. 227, LV 749 - budova bez čp/če, tech.vybavení, na pozemku parc.č. St. 229, LV 749 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví č. 623 pro katastrální území Mírovka. 2. - pozemek parc.č. St. 227- zastavěná plocha a nádvoří (410 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 623 - pozemek parc.č. St. 229- zastavěná plocha a nádvoří (45 m2), na pozemku stojí stavba: bez čp/če, tech.vyb, LV 623 - pozemek parc.č. 1007/40- ostatní plocha (2377 m2) - pozemek parc.č. 1233- ostatní plocha (160 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, na listu vlastnictví č. 749 pro katastrální území Mírovka.

Jedná se o nevyužívaný areál přečerpávací a čerpací stanice z roku 1994, který se nachází v uzavřeném průmyslovém areálu v KÚ Mírovka, v blízkosti města Havlíčkův Brod. Nemovitosti se nachází na pozemcích parc. č. st. 227, st. 229, 1233 a 1007/40. Areál se skládá z přečerpávací stanice PHM, kterou tvoří záchytná betonová vana s kovovými nádržemi a stáčírnou a dále přístřešek kovové konstrukce bez opláštění. Stanice přímo sousedí s železniční vlečkou a byla uzpůsobena pro stáčení PHM ze železničních vagonů. Zásobníky PHM tvoří staré železniční vagony – cisterny – o celkovém objemu 260 m3. Součástí areálu je dále čerpací stanice se 4-mi výdejními stojany zastřešenými kovovým přístřeškem. Tato stanice se nachází v těsné blízkosti přečerpávací stanice, se kterou je přímo propojena rozvody PHM. Veškeré vybavení a technologie, které tvoří příslušenství staveb, je zastaralé, nepoužívané a neudržované a v dnešní době neodpovídá legislativním požadavkům pro provoz. Bez výrazné modernizace, resp. výměny tohoto zařízení, není možné oceňovaný areál dále využívat pro účely, ke kterým v minulosti sloužil. V těsné blízkosti vznikla nová moderní stáčecí a přečerpávací stanice LPG. Případná obnova areálu je přinejmenším ekonomicky problematická. V případě demontáže zařízení by mohl areál sloužit jako skladový prostor, nicméně přístřešky nejsou opláštěné a nechrání tedy před klimatickými vlivy. Areál je navíc poměrně vzdálený od hlavní komunikace a je hůře přístupný. Díky všem výše uvedeným vlivům je areál jen velmi obtížně prodejný. Areál je napojen na elektrickou energii a vodovod. Zbývající sítě jsou v dosahu a je možné je připojit. Zastřešená část areálu, která by mohla být využita jako skladový, případně výrobní prostor, zaujímá celkově plochu 458,5 m2. Do areálu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Je zaveden vodovod. Areál není využíván, ani udržován, čemuž odpovídá jeho stav, který lze charakterizovat jako zhoršený, díky robustnosti betonových a ocelových konstrukcí ale není havarijní. Přístup k areálu je mimo jiné přes pozemky parc. č. 1007/30 a 1008/2, které jsou ve vlastnictví cizího subjektu (Cerea, a.s.) a dále přes pozemek parc. č. 1007/58, který je rovněž ve vlastnictví cizího subjektu (Rudolfová Marie). Na těchto pozemcích není smluvně zajištěné věcné břemeno pro přístup k areálu, což představuje právní riziko. Na ostatních pozemcích nutných pro zajištění přístupu je zřízeno věcné břemeno cesty, případně jsou ve vlastnictví státu. Areál je situovaný v oblasti, která není stavebně srostlá se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá průmyslové oblasti. Dokumentace neodpovídá skutečnému stavu. Základy staveb přístřešků odpovídají zákresům v katastrální mapě, přístřešky mají ale značný přesah střech a výrazně tak zasahují na pozemky parc. č. 1233, 107/40 a také na pozemek parc. č. 1007/30, který je ve vlastnictví cizího subjektu (Cerea, a.s.). Příslušenství staveb, zejména pak rozvody PHM od zásobníků k čerpací stanici, jsou vedeny po pozemcích 1007/40 a 1233. Příslušenství čerpací stanice tvoří dále unimo buňka bez pevných základů, která se nachází na pozemku parc. č. 1007/30.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci