ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Protože do zahájení dražby/aukce nebyl zapsán žádný účastník, dražba/aukce je ukončena s výsledkem nevydraženo.
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Jiříkov

Pozemek

ID
248878
Číslo jednací
248878
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2017-09-13 15:00:00
Ukončení dražby
2017-09-13 15:00:00
Odhadní cena
640.000 CZK
Nejnižší podání
429.000 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
70.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. St. 842/2- zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc.č. 5121/1- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 5134/5- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 5272/9- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 5327- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 5328/2- zahrada - pozemek parc.č. 5330- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 5422/6- orná půda - pozemek parc.č. 5422/7- orná půda - pozemek parc.č. 5429- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 5430- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 5493- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 6513/4- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 989 pro katastrální území Filipov u Jiříkova.

Nemovitost je soubor 13 parcel, které tvoří několik funkčních celků a ve většině se jedná o pozemek stavební. Celková rozloha 14.844 m2. První funkční celek tvoří pozemky p.č. 5422/6, 5422/7, 5429 a 5430. Jde o rovinaté pozemky v proluce mezi rodinnými domy, s inženýrskými sítěmi blízko hranice pozemku. Pozemky jsou územním plánem obce určené pro výstavbu bydlení a mají zanedbatelné riziko povodně. Druhý funkční celek tvoří stavební pozemky p.č. 842/2,5330,5327 a 6513/4, které těsně přiléhají k nemovitosti č.e. 5 jiného majitele, jsou s touto nemovitostí společně oploceny a tvoří tak funkční celek. Samostatným prodejem ztratí pozemky funkční příjezdovou cestu a byla by nutné obnovit původní cestu v majetku obce v délce cca 100 m (zarostlá stromy, nezpevněná). Na pozemcích jsou ovocné a okrasné trvalé porosty, pozemky jsou rovinaté. Pozemky mají nízké riziko povodně. Pozemek p.č. 5328/2 je též společně oplocen s chalupou č.e. 5, avšak z druhé strany a sousedí se zpevněnou obecní cestou. Na pozemku jsou ovocné a okrasné trvalé porosty, pozemek je rovinaté. Pozemek má zanedbatelné riziko povodně. Dalším funkčním celkem jsou pozemky p.č. 5134/5 a 5121/1, které jsou z jedné poloviny zemědělsky využívány. Na druhé polovině je lesní porost v podobě smrků a modřínů. Pozemky jsou ÚP vedeny v ploše veřejných prostranství - veřejná zeleň, které omezuje využití území. Pozemek 5272/9 je v územním plánu veden ze 2/3 jako pozemek stavební – pro bydlení. Zbylá část je v ploše pro zemědělství. Pozemek je užíván jako zahrada s kůlnou a kurníkem. Má nízký stupeň rizika povodně. Pozemek 5493 má rozlohu 50 m2 a je zemědělsky využíván. Poloha pozemků je v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá rezidenčně - rekreační zóně.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci