Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 61019004, Nejvyšší podání 550.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Frenštát pod Radhoštěm

Pozemek

ID
61019
Číslo jednací
61019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2019-10-30 14:00:00
Ukončení dražby
2019-10-30 14:40:20
Odhadní cena
1.311.000 CZK
Nejnižší podání
524.400 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
80.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 4014/1- trvalý travní porost (1044 m2) - pozemek parc.č. 4014/16- trvalý travní porost (1043 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, na listu vlastnictví č. 6403 pro katastrální území Frenštát pod Radhoštěm

Objekty jsou pozemky vedené na katastru nemovitostí jako trvalý travní porost, s plochou 1.044 m2 a 1.043 m2. Dle územního plánu jsou pozemky regulovány jako plochy SV v zastavěném území a zastavitelné ploše, smíšené obytné venkovské. Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty a nejsou oplocené. Samotné pozemky jsou rovinaté. K pozemkům lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Pozemky se nacházejí v rozsáhlém chráněném území CHKO Beskydy. Na nemovitostech vázne věcné břemeno práva vstupu za účelem umístění, vybudování, vedení, užívání, kontroly, údržby a opravy inženýrských sítí a přípojek, zejména elektřina, voda, kanalizace, plyn, telekomunikační přípojka, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 25. 4. 2007. Středem pozemků prochází VTL plynovod DH 300 s ochranným pásmem 20 m na obě strany půdorysu. Okrajem pozemku prochází kanalizace odvedení důlních vod, OKD, a. s. Na pozemcích je možné umístit stavby rodinných domů bez dotčení ochranného pásma VTL plynovodu DN 300.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci