ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 41022002, Nejvyšší podání 223.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Zahrada Evaň- podíl 1/2

Pozemek

ID
41022
Číslo jednací
41022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-08-10 14:30:00
Ukončení dražby
2022-08-10 16:20:03
Odhadní cena
162.800 CZK
Nejnižší podání
108.534 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
30.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 225- zahrada (2280 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 313 pro katastrální území Evaň

Na příslušném listu vlastnictví je pozemek vedený ve společném jmění manželů Jiřího Dlouhému a Lenky Dlouhé. Z předběžného šetření bylo z předložených listin bylo zjištěno, že manželství zůstavitele Jiřího Dlouhého a Lenky Dlouhé Rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 10C 26/2000-16, které nabylo právní moci 20.4.2001, dle Sdělení Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 7.3.2008 bylo potvrzeno, ve lhůtě tří let od právní moci rozvodového rozsudku nebyla podána žaloba na vypořádání společného jmění manželů, též potvrzeno čestným prohlášením bývalé manželky Lenky Dlouhé ze dne 4.3.2018. Dle § 150 odst. 4) občasného zákoníku v platném znění nedošlo–li do tří let od zániku společného jmění manželů k jeho vypořádáním dohodou nebo nebyl–li do tří let od jeho zániku podán návrh na jeho vypořádání rozhodnutím soudu, platí, nemovitých věcech, že jsou v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů s tím, že jejich podíly jsou stejné. Pozemek je užíván jako zahrada, o rozloze 2.280 m2. Plocha pozemku je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské – zahrady, sady, záhumenky. Na pozemku se nachází okrasné dřeviny, ovocné dřeviny, náletové dřeviny, traviny. Trvalé porosty nejsou součástí ocenění, z důvodu nepřístupnosti pozemku nebylo možné určit typ a stáří jednotlivých porostů. Oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Samotný pozemek je v přední části rovinatý, obhospodařovaný a udržovaný, zadní část je mírně svažitá a pokryta porosty. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Na pozemku se nachází stará maringotka ve špatném stavu a pravděpodobně malá jednoduchá vedlejší stavba (přístřešek) určena ke skladovacím účelům. Další vedlejší stavby nejsou z obhlídky patrné. Vedlejší stavby nejsou z důvodu nepřístupnosti pozemku součástí ocenění. Pozemek je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě (zahrady).

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci