ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pozemky Smidary- podíl 1/4

Pozemek

ID
36022
Číslo jednací
36022
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-07-27 14:00:00
Ukončení dražby
2022-07-27 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
35.000 CZK
Nejnižší podání
23.334 CZK
Minimální příhoz
300 CZK
Jistota
6.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/4 na pozemku parc.č. 446- lesní pozemek (1324 m2) a na pozemku parc.č. 569/142- trvalý travní porost (2609 m2)- odpovídající pozemky podle schváleného návrhu – p.č. 1810 v k.ú. Smidary (LV 985). vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 985 pro katastrální území Smidary

Pozemek parc. č. 446 o výměře 1.324 m2 je v katastru nemovitostí veden jako lesní pozemek. Využití pozemku je v souladu s územním plánem. Pozemek je rovinatý, bez oplocení a je přístupný po nezpevněné obecní cestě. Pozemek se nachází na území přírodní rezervace nebo přírodní památky a dle Lesní hospodářské osnovy se jedná o vlhčí stanoviště. Na pozemku se nachází trvalé porosty. Dle Lesní hospodářské osnovy se jedná o dub letní (zastoupení 95 %) a břízu bělokorou (5 %), stáří porostů je 55 let. Pozemek parc. č. 569/142 o výměře 2.609 m2 je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost. Využití pozemku je v souladu s územním plánem. Jedná se o louku bez porostů a bez oplocení. Pozemek je rovinatý a je přístupný po nezpevněné obecní cestě. Pozemky se nachází severně od zastavěného území obce Smidary. V obci je základní občanská vybavenost (obchody, služby, základní škola, obecní úřad a pobočka České pošty). V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů, možnosti parkování jsou ve vzdálenějším okolí pozemků. Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů. Pozemek parc. č. 446 se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav, pozemek parc. č. 569/142 se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody). Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci