ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 6022001, Nejvyšší podání 630.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Kopeč

Pozemek

ID
06022
Číslo jednací
06022
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2022-06-22 14:00:00
Ukončení dražby
2022-06-22 14:31:05
Odhadní cena
854.870 CZK
Nejnižší podání
569.957 CZK
Minimální příhoz
10.000 CZK
Jistota
150.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/16 na pozemcích: pozemek parc.č. 18/1- ostatní plocha pozemek parc.č. 18/2- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 182 pro katastrální území Kopeč - podíl o velikosti 1/16 na pozemcích: pozemek parc.č. 16- ostatní plocha pozemek parc.č. 46- ostatní plocha pozemek parc.č. 49- ostatní plocha pozemek parc.č. 63/2- orná půda pozemek parc.č. 77- orná půda pozemek parc.č. 85- orná půda pozemek parc.č. 86/2- orná půda pozemek parc.č. 115/3- vodní plocha pozemek parc.č. 133/1- orná půda pozemek parc.č. 138- orná půda pozemek parc.č. 139/1- orná půda pozemek parc.č. 140- ostatní plocha pozemek parc.č. 157/1- orná půda pozemek parc.č. 164- orná půda pozemek parc.č. 174- orná půda pozemek parc.č. 177/13- orná půda pozemek parc.č. 181- orná půda pozemek parc.č. 184- orná půda pozemek parc.č. 187/12- orná půda pozemek parc.č. 213/6- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 214 pro katastrální území Kopeč - podíl o velikosti 1/16 na pozemcích: pozemek parc.č. 133/2- vodní plocha pozemek parc.č. 141/4- vodní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 217 pro katastrální území Kopeč - podíl o velikosti 1/16 na pozemcích: pozemek parc.č. 36/32- trvalý travní porost pozemek parc.č. 70/1- ostatní plocha pozemek parc.č. 70/2- ostatní plocha pozemek parc.č. 71- ostatní plocha pozemek parc.č. 189/8- vodní plocha pozemek parc.č. 213/2- vodní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, na listu vlastnictví č. 219 pro katastrální území Kopeč

Pozemek parc. č. 16, 46, 49, 63/2, 77, 85, 86/2, 115/3, 133/1, 138, 138/1, 140, 157/1, 164, 174, 177/13, 181, 184 (část), 187/12, 213/6, 133/2, 141/4, 363/32, 70/1, 70/2, 71, 189/8, 213/2 nacházejícího se v obci Úžice, okres Mělník, katastrální území Kopeč. Pozemky jsou užívány jako zemědělské pozemky, s plochou 260.877 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - plochy zemědělské, zeleň soukromá a vyhrazená, plochy vodní, plochy přírodní. Z celkové rozlohy pozemků tvoří orná půda 248.830 m2, která je obhospodařována a dle LPIS propachtována. Pozemky se nacházejí v souboru zemědělských pozemků. Pozemek parc.č. 184 je z části tvořen ornou půdou (10.810m2) a z části spadá do návrhu ploch smíšených obytných venkovských (1.588m2). Velikost pozemku určená k zastavění je stanovena odhadem podle územního plánu a katastru nemovitostí. Pozemky jsou situovány převážně v části obce, která je stavebně nesrostlá se sídelní částí obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti, samotě. Pozemek parc.č. 16, 174, 184 se nacházejí v okrajové části obce, navazující na výstavbu rodinnými domy. Přístup k pozemkům je z pozemků ve vlastnictví jiného majitele, věcné břemeno není zřízeno. Přístup k pozemku parc.č. 184 je z veřejné komunikace. Pozemek parc.č. 18/1, 18/2 nacházejícího se v obci Úžice, okres Mělník, katastrální území Kopeč. Pozemky se nacházejí v ploše bydlení. Dle územního plánu spadá pozemek 18/1 do ploch smíšených obytných venkovských a pozemek parc.č. 18/2 do dopravní infrastruktury- účelové komunikace. Přes pozemek 18/1 vede koryto vodního toku. Pozemky jsou nezastavitelné, mají omezující tvar, velikost. IS jsou v místě, pozemky nejsou připojeny. Dle katastru nemovitostí jsou evidovány jako ostatní plocha- ostatní komunikace. Ve skutečnosti jsou využívány jako zahrada a zeleň. Celková rozloha pozemku činí 196 m2. Dle územního plánu spadají pozemky do ploch obytných. Pozemek je bez porostů, je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Část pozemku parc.č. 184 nacházejícího se v obci Úžice, okres Mělník, katastrální území Kopeč Část pozemku 1.588 m2 se nachází v lokalitě č.3 plochy smíšené obytné venkovské, která spadá do návrhu územního plánu. Dle katastru nemovitostí je pozemek evidován jako orná půda. V současné době není ještě započata fáze výstavby, pozemek je tudíž využíván jako orná půda. Inženýrské sítě nejsou k dispozici. Pozemek je bez porostů, je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci