Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 26021002, Nejvyšší podání 20.180 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Dům Předlice- podíl 1/10

Činžovní dům

ID
26021
Číslo jednací
26021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-09-22 15:15:00
Ukončení dražby
2021-09-22 15:50:06
Odhadní cena
40.360 CZK
Nejnižší podání
20.180 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
6.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/10 na nemovitostech: pozemek parc.č. 42- zastavěná plocha a nádvoří (206 m2), součástí je stavba: Předlice č. p. 131, objekt k bydlení, stavba stojí na pozemku parc.č. 42 vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 476 pro katastrální území Předlice

Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, výměra pozemku je 206 m2. Součástí pozemku je bytový dům č.p. 131. Pozemek má obdélníkový půdorys, navazuje na uliční frontu řadové zástavby bytových domů, nezastavěná část pozemku tvoří menší nádvoří na dvorní straně domu. Pozemek je přístupný z veřejné komunikace, ulice Prostřední ve vlastnictví města, je napojený, resp. má možnost napojení na inženýrské sítě elektrického proudu, zemního plynu, vody a kanalizace. V současné době je napojení domu na inženýrské sítě odpojeno nebo je nefunkční, dům není užíván. Bytový dům tvořící součást pozemku čís. parcely 42, k.ú. Předlice, je řadová koncová stavba v zástavbě bytových domů. Dispoziční řešení: Dům má jedno podzemní podlaží (suterén) a 3 nadzemní podlaží (přízemí, 1. a 2. patro). Dispozice domu nebyla zjištěna pro omezenou přístupnost vnitřních prostor domu. Podle informace z Veřejného dálkového přístupu ČÚZK Stavební objekt – detail má dům 5 bytů. Konstrukční řešení a vybavení: Dům je tradiční zděné konstrukce odpovídající stavebním zvyklostem, stavebnímu slohu a materiálu období kolem počátku 19. století. Svislé nosné konstrukce jsou zděné, v suterénu a základech ze zdiva kamenného, bez izolací proti zemní vlhkosti, zdivo nadzemní části stavby je zděné z cihel, střecha je sedlová, nyní provizorně krytá asfaltovou lepenkou, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, střecha je opatřena bleskosvodem, stropy jsou v suterénu a chodbě v přízemí klenbové, ostatní stropy jsou dřevěné trámové s podbíjením a záklopem, okna jsou dřevěná dvojitá špaletová, vnitřní dveře jsou dřevěné, pravděpodobně již v minulosti obnovené, vnitřní omítky jsou štukové, vnější hladké přestříkané, fasáda do ulice má některé prvky původního členění, např. podokenní římsy nebo napodobeninu bosáže na omítce přízemí. Veškeré vnitřní instalace a vnitřní vybavení chybí. Podle informace z Veřejného dálkového přístupu ČÚZK Stavební objekt – detail byl dům připojen na inženýrské sítě vody, kanalizace. Připojení na rozvodnou síť elektrického proudu bylo napojeno do jističové skříně na fasádě do ulice. Napojení na rozvodnou síť plynu nebylo ověřeno, rovněž nebyl ověřen systém vytápění domu. Stáří a stavební stav: Přesné stáří domu nebylo zjištěno. Podle konstrukce, dispozice, stavebního slohu a použitých materiálů lze odhadnout dobu vzniku domu na počátek 20. století, tedy stáří na 100 až 110 let. V současné době je dům ve velmi špatném stavebním stavu, podlehl dlouhodobé násilné devastaci, kromě zděných konstrukcí je vybavení zcela zničeno a rozkradeno, stavba je značně poškozena i vandalsky zakládanými požáry, kdy došlo až k prohoření dřevěného stropu a dřevěných oken v přízemí. Vnitřní prostory jsou zaneseny různými odpadky a nepoužitelnými předměty a textilním odpadem. Podle části C listu vlastnictví č. 476 je vlastnické právo k pozemku čís. parcely 42 podle smlouvy o věcném břemeni ze dne 28.5.2007 č.j. V-2477/2007-510 omezeno věcným břemenem užívání až do úplného zaplacení pohledávky vyplývající z Úvěrové smlouvy.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci