Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 27021004, Nejvyšší podání 1.180.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Budova a pozemky Pnětluky u Podsedic

Rekreační objekt

ID
27021
Číslo jednací
27021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-09-08 14:00:00
Ukončení dražby
2021-09-08 15:15:05
Odhadní cena
680.000 CZK
Nejnižší podání
340.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
80.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. st. 71- zastavěná plocha a nádvoří (42 m2), součástí je stavba- budova bez č.p./č.ev., jiná stavba, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 71 - pozemek parc.č. 146/14- zahrada (1966 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 180 pro katastrální území Pnětluky u Podsedic

Jedná se o samostatně stojící podsklepenou stavbu s jedním nadzemním podlažím. Podle umístění v lokalitě a předpokládanému účelu lze usoudit, že měla být stavba užívána k individuální rekreaci, jako zahrádkářská, případně rekreační chata. Dispoziční řešení: Stavba nebyla přístupná, nebyla proto zjištěna vnitřní dispozice. Z vnějšku je patrné, že stavba je podsklepená, má jedno nadzemní podlaží (přízemí) a půdní prostor umožňující zřízení podkroví. Svislé nosné konstrukce domu jsou zděné, základy pravděpodobně betonové, střecha je sedlová krytá střešními taškami, klempířské prvky převážně chybí, patrné je plechové lemování okrajů, vnější povrchy tvoří hrubá omítka, vnitřní omítky v podsklepené části nejsou provedeny, v nadzemní části stav nebyl zjištěn, okna jsou dřevěná zdvojená, zčásti v přízemí chybí, vstupní dveře chybí, zda jsou osazeny vnitřní dveře nebylo zjištěno. Nad střešní rovinou je patrný zděný komín, vytápění pravděpodobně lokální na tuhá paliva. Podle informace v místě, od vlastníka sousedního pozemku, není stavba napojena na žádné inženýrské sítě. Stáří stavby nebylo doloženo, podle informace vlastníka sousedního pozemku pochází stavba cca z roku 1990. Na stavu stavby nejsou patrné žádné statické nebo jiné vážné stavební závady. Stavba není a zřejmě ani nebyla užívána., je patrné, že je stavba nedokončena, chybí např. venkovní schodiště pro přístup do přízemí, vstupní dveře, část oken a zřejmě vnitřních dveří, pro nepřístupnost nebylo možné zjistit stav vnitřních omítek, podlah apod. Stav zhoršuje zanedbaná údržba, část instalovaných oken má rozbité skleněné výplně apod., stavba není chráněna před vandalismem. Pozemek čís. parcely St. 71, k.ú. Pnětluky u Podsedic, o výměře 42 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba bez č.p./č.e., evidovaná se způsobem využití jiná stavba. Pozemek je přístupný z pozemku čís. Parcely 146/14, zahrada, a je v plném rozsahu zastavěn stavbou. Pozemek čís. parcely 146/14, k.ú. Pnětluky u Podsedic, o výměře 1966 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada. Jedná se o pozemek tvořící funkční celek se stavbou bez č.p./č.e. a stavebním pozemkem čís. parcely 71, k.ú. Pnětluky u Podsedic. Pozemek je bez oplocení, neudržovaný a je hustě porostlý náletovými dřevinami. Pozemek je přístupný z polní cesty – pozemku čís. parcely 205, ostatní plocha/ostatní komunikace ve vlastnictví České republiky, správu vykonává Pozemkový fond České republiky, Praha 3. Na pozemcích nebylo nalezeno žádné příslušenství. Součástí pozemkové parcely zahrady jsou pouze náletové dřeviny, které pro řádné užívání pozemku vyžadují odstranění.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci