Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 43021002, Nejvyšší podání 130.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Charvatce- podíl 5/8

Rodinný dům

ID
43021
Číslo jednací
43021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-08-12 09:15:00
Ukončení dražby
2021-08-12 10:05:05
Odhadní cena
92.600 CZK
Nejnižší podání
46.300 CZK
Minimální příhoz
2.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 5/8 na nemovitosti: budova Charvatce č. p. 71, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st.289 , LV 361 (jiný vlastník- Správa železnic, státní organizace) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 532 pro katastrální území Charvatce u Martiněvsi

Rodinný dům č.p. 71 je samostatně stojící stavba na pozemku čís. parcely St. 289, zastavěná plocha a nádvoří, pravidelného obdélníkového půdorysu, delší stranou osazená podél železniční trati. Dům je nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím, vnitřní dispozice zahrnuje byt blíže neurčené dispozice, vstup je ze dvora. V současnosti je dům zjevně dlouhodobě neužívaný, narušený devastací a vlivy dlouhodobě zanedbané údržby. Kromě devastace je na stavbě patrná závada spočívající v provlhání obvodových zdí, ztrouchnivění střešní konstrukce říms, opadávání omítek. Dům je ve stavu, kdy jej nelze užívat. V příslušenství rodinného domu je zdevastovaná vedlejší stavba u východního průčelí domu, přípojky inženýrských sítí nebyly nalezeny. Pozemek čís. parcely St. 289, na němž stojí stavba rodinného domu, je ve vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu má Správa železnic, státní organizace.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci