Rodinný dům Studánka u Tachova- podíl 1/6, pozemek- podíl 1/3, movité věci

Rodinný dům

ID
06021
Číslo jednací
06021
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-05-19 14:00:00
Ukončení dražby
2021-05-19 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
66.780 CZK
Nejnižší podání
33.390 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
1.- podíl o velikosti 1/6 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 198- zastavěná plocha a nádvoří (464 m2), součástí je stavba: Studánka, č.p. 98, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 198, se všemi součástmi a příslušenstvím vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví č. 72 pro katastrální území Studánka u Tachova - podíl o velikosti 1/3 na nemovitosti: pozemek parc.č. 1470/4- zahrada (282 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov, na listu vlastnictví č. 213 pro katastrální území Studánka u Tachova 2.- movité věci uložené v Nemocnici Litoměřice, a.s. (mobilní telefon zn. Nokia s nabíječkou, 5 ks klíčů, stravenka a peněženka)- bez hodnoty

Pozemek čís. parcely St. 198, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 98. Napojení pozemku na inženýrské sítě se na místě nepodařilo zjistit, stavba na pozemku je dlouhodobě neužívaná a přípojky, zřejmě elektrického proudu, vody a kanalizace, nejsou již provozuschopné. Dům je samostatně stojící stavba, přízemní, nepodsklepená, s jedním bytem o velikosti 2+1 a hospodářskou částí. Vnitřní dispozice sestává ze vstupní chodby, chodby do hospodářské části, další části chodby, kuchyně, 2 pokojů, koupelny, záchodu ve výklenku chodby a prostoru pro žebříkové schody do půdního prostoru. Půdní prostor je volný nezastavěný, nad hospodářskou částí není strop proveden. Svislé nosné konstrukce jsou zděné u obytné části z cihel, na dvorní straně domu a hospodářské části je zdivo smíšené, založení stavby je na základových pasech zděných zřejmě z kamene, bez izolací proti zemní vlhkosti, střecha je sedlová s krytinou z osinkocementových šablon, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu, tvoří je pouze žlab a svod nad průčelím, strop nad obytnou částí je dřevěný trámový s omítaným podhledem, nad hospodářskou částí chybí, okna jsou dřevěné dvojitá, dveře jsou dřevěné, podlahy jsou betonové, v hospodářské části je pouze udusaná hlína, vnitřní omítky jsou štukové v obytné části, v hospodářské části chybí, vnější omítky u obytné části jsou hladké, s dřevěným obkladem půdní nadezdívky a osinkocementovým obkladem střešních štítů, u hospodářské části jsou vnější omítky hrubé, střešní štít je obložen prkny. Stavba má vnitřní instalaci elektrického proudu, vody, zřejmě i splaškové kanalizace, žádná z uvedených instalací není funkční. Stavba měla lokální vytápění kamny, kamna chybí, v místnosti kuchyně stojí plynový sporák zřejmě na propan-butan, jsou patrné zbytky přívodního potrubí, tlaková láhev chybí, vybavení koupelny a záchodu je improvizované a v současné době nefunkční a bezcenné. Podle zjištění na místě je stavba dlouhodobě neužívaná, zdevastovaná a prakticky na hranici životnosti, zejména vlivem provlhání nosného zdiva na jižní straně narušením části krovu a dlouhodobým zatékáním do konstrukce, střešní krytina je zvětralá, pokrytá mechem, místy chybí, okna jsou prakticky zničená, ve značném rozsahu opadávají omítky a obnažené zdivo zvětrává, apod. Pozemek čís. parcely 1470/4, zahradu, tvořící funkční celek se stavební parcelou čís. St. 198 a stavbou rodinného domu č.p. 98. Součástí pozemku jsou převážně náletové křoviny a dřeviny bránící užívání pozemku a na jihozápadní straně pozemku je několik vzrostlých stromů neudržovaných, v hustém sponu, zřejmě náletového původu. Pro užívání pozemku ve funkci zahrady jsou tyto porosty na stanovišti nefunkční.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci