Podíly na pozemcích Ostré

Pozemek

ID
135020
Číslo jednací
135020
Stav
Vyhlášená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-03-17 14:00:00
Ukončení dražby
2021-03-17 14:30:00
Čas do zahájení
s
Odhadní cena
227.000 CZK
Nejnižší podání
151.334 CZK
Minimální příhoz
5.000 CZK
Jistota
40.000 CZK
Předmět dražby
- spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/20, slovy jedna dvacetina, na těchto nemovitostech: - pozemek parc.č. 185/1- zahrada - pozemek parc.č. 692- lesní pozemek - pozemek parc.č. 694- lesní pozemek - pozemek parc.č. 695- lesní pozemek - pozemek parc.č. 696- lesní pozemek - pozemek parc.č. 697- lesní pozemek - pozemek parc.č. 698/1- lesní pozemek - pozemek parc.č. 698/3- ostatní plocha - pozemek parc.č. 699/1- lesní pozemek - pozemek parc.č. 700- lesní pozemek - pozemek parc.č. 701/8- lesní pozemek - pozemek parc.č. 701/9- lesní pozemek - pozemek parc.č. 702/3- lesní pozemek vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 62 pro katastrální území Ostré spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/20, slovy jedna dvacetina, na těchto nemovitostech: - pozemek parc.č. 246/1- chmelnice - pozemek parc.č. 246/2- chmelnice - pozemek parc.č. 249- orná půda - pozemek parc.č. 250/14- orná půda - pozemek parc.č. 250/22- orná půda - pozemek parc.č. 250/29- orná půda - pozemek parc.č. 252- orná půda - pozemek parc.č. 260/7- orná půda - pozemek parc.č. 260/8- orná půda - pozemek parc.č. 260/23- chmelnice - pozemek parc.č. 260/24- chmelnice - pozemek parc.č. 287/2- orná půda - pozemek parc.č. 289/7- orná půda - pozemek parc.č. 289/9- orná půda - pozemek parc.č. 313/5- orná půda - pozemek parc.č. 313/7- orná půda - pozemek parc.č. 313/8- orná půda - pozemek parc.č. 898/3- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 97 pro katastrální území Ostré spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/20, slovy jedna dvacetina, na těchto nemovitostech: - pozemek parc.č. 644/13- orná půda - pozemek parc.č. 644/19- orná půda - pozemek parc.č. 644/25- orná půda - pozemek parc.č. 644/34- orná půda - pozemek parc.č. 644/35- orná půda - pozemek parc.č. 645- orná půda - pozemek parc.č. 691- orná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 100 pro katastrální území Ostré spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/20, slovy jedna dvacetina, na těchto nemovitostech: - pozemek parc.č. st. 40/3- zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parc.č. 183/2- zahrada - pozemek parc.č. 919- ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 103 pro katastrální území Ostré spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/20, slovy jedna dvacetina, na těchto nemovitostech: - pozemek parc.č. 1563/65- orná půda - pozemek parc.č. 1704- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1705- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1706- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1707- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1708- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1709- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1710- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1711- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1712- trvalý travní porost - pozemek parc.č. 1714- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1715- lesní pozemek - pozemek parc.č. 1716- lesní pozemek vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, na listu vlastnictví č. 1039 pro katastrální území Úštěk

Pozemky zapsané na LV 62 v k.ú. Ostré- Lesní pozemky poblíž obce Skalka. Tvoří dvě oddělené části na okraji smíšeného lesa s porosty různého stáří. Pozemky jsou mírně svažité, přístupné polní a lesní cestou ze silnice II/260 Úštěk - Dubá. Pozemky zapsané na LV 97 v k.ú. Ostré-Pozemky orné půdy - pole, leží východně od vesnice Ostré a jsou přístupné ze silnice II/260, část přímo, část po polních cestách. Tvoří součást většího zemědělsky obhospodařovaného celku. Pozemky p.č. 260/7 a p.č. 260/8, vedené v KN jako chmelnice, a pozemek p.č. 898/3, vedený v KN jako ostatní plocha. Tyto pozemky jsou podle územního plánu obce v zastavěném území určené pro bydlení venkovské, resp. bydlení individuální. Nejsou přímo přístupné z komunikace a nejsou napojeny na IS. Nacházejí se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóně. Pozemky zapsané na LV 100 v k.ú. Ostré- Zemědělsky obdělávané pozemky jsou součástmi rozsáhlejšího celku. Pozemky zapsané na LV 103 v k.ú. Ostré- Pozemky tvoří funkční celek, který je přístupný po p.č. 919 z místní komunikace. Částečně jsou však pod společným oplocením s p.č. st. 40/2 a p.č st. 39/2 (jiný vlastník). Tyto pozemky jsou podle územního plánu obce v zastavěném území určené pro bydlení venkovské, resp. bydlení individuální. Nacházejí se v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, památkové zóně. Na p.č. st. 40/3 jsou zbytky bývalého stavení. Pozemky zapsané na LV 1039 v k.ú. Úštěk- Lesní, svažité pozemky, porostlé smíšeným lením porostem různého stáři. Pozemek p.č. 1712, vedený v KN jako louka, je oceněn shodně jako lesní pozemky, jelikož s nimi tvoří neoddělený celek se stejným porostem.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci