Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 54020002, Nejvyšší podání 35.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Rodinný dům Lukov- podíl 1/7

Rodinný dům

ID
54020
Číslo jednací
54020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-06-24 14:15:00
Ukončení dražby
2020-06-24 14:45:04
Odhadní cena
50.000 CZK
Nejnižší podání
35.000 CZK
Minimální příhoz
500 CZK
Jistota
8.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 1/7 na nemovitostech: pozemek parc.č. st. 49- zastavěná plocha a nádvoří (267 m2), součástí je stavba: Lukov, č.p. 32, rod.dům, stavba stojí na pozemku parc.č. st. 49 pozemek parc.č. 164- zahrada (377 m2), včetně součástí a příslušenství, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví č. 37 pro katastrální území Lukov u Bíliny.

Rodinný dům č.p. 32 je samostatně stojící, tvořící součást pozemku čís. parcely St. 49 (zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Lukov u Bíliny. Dům je v malé části podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem v sedlové střeše. Interiér byl prohlédnut pouze z malé části, zahrnuje přízemí vstupní chodbu a tři místnosti, sklep je tvořen malou skladovou místností, střešní prostor je užíván jako půda. Vstup do domu je ze dvora, z jihovýchodní strany domu. Základy kamenné bez izolací proti zemní vlhkosti, svislé konstrukce převažují kamenné, v malé části, ve štítech cihelné zdivo, střešní konstrukce dřevěná sedlového tvaru, střešní krytina tašky, klempířské výrobky chybí, stropy pravděpodobně dřevěné trámově, s rovným omítaným podhledem, podlahy dřevěné prkenné kryté PVC, okna dřevěná dvojitá, dveře náplňové, vnitřní úprava povrchů vápenocementová štuková s výmalbou, vnější úprava povrchů pouze v malé části pozůstatky vápenné hladké omítky. V den prohlídky není dům vytápěn, elektroinstalace pravděpodobně pouze světelná, funkčnost nebylo možné ověřit, rozvody vody a kanalizace nebylo umožněno zjistit, otázka nebyla zodpovězena, v místnosti v přízemí se nacházela volně stojící malá vana, volně stojící pračka a volně stojící kuchyňský sporák. Zjištění napojení spotřebičů nebylo umožněno. Stáří stavby nebylo doloženo, podle architektonického slohu lze usuzovat dobu vzniku více než před 100 lety, v současnosti je dům v zanedbaném stavu, prakticky bez vybavení, v 1.NP je patrná zvýšená vlhkost zdiva a stropu, jsou zde viditelné vlhkostní mapy a plíseň, pravděpodobně po zatékání narušenou střešní krytinou, stav stropní konstrukce nebylo možné zjistit. Rovněž funkčnost domovních rozvodů nebylo možné zjistit. Stav a vybavenost neumožňuje užívání bez vyšších investic. V příslušenství rodinného domu je užívána vedlejší stavba navazující na severovýchodní štítovou stranu. Stavba je zděná, z kamenného zdiva, umístěná na pozemku čís. parcely St. 49, k.ú. Lukov u Bíliny. Stavba kolny je jednopodlažní, částečně zapuštěná do svažitého terénu. Interiér stavby nebyl zpřístupněn, z exteriéru je stavba v zanedbaném stavu, dlouhodobě bez údržby. Další stavby v příslušenství domu jsou tvořeny venkovními úpravami standardního rozsahu – přípojky inženýrských sítí, oplocení apod. Pozemek čís. parcely St. 49, k.ú. Lukov u Bíliny, o výměře 267 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba rodinného domu č.p. 32. Pozemek tvoří jihozápadní část celku, podél severovýchodní hranice je zastavěn stavbou rodinného domu a vedlejší stavby. Nezastavěná část pozemku je tvořena nezpevněnou plochou dvora, nachází se zde kotec pro psa a ovocný strom. Pozemek čís. parcely 164, k.ú. Lukov u Bíliny, o výměře 377 m2, evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada. Pozemek tvoří severovýchodní část celku, je podlouhlého úzkého tvaru, přibližně obdélníkového půdorysu. Pozemek je v převažující části oplocený, užívaný jako zázemí rodinného domu č.p. 32, tvořený volnou plochou, v části výběh pro drůbež. Část pozemku na severovýchodním okraji se nachází v ochranném pásmu nadzemního vedení elektrizační sítě. Pozemek čís. parcely St. 49 je napojený na inženýrskou síť el. proudu (přípojný pilíř umístěn při hranici pozemku), připojení na přípojku vody a kanalizace nebylo zjistitelné. V RUIAN zapsáno napojení na kanalizační řád. Z výkresů UAP je patrné vedení přípojky vody a kanalizace v přilehlé komunikaci.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci