Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 31021006, Nejvyšší podání 401.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Pozemky Trmice

Pozemek

ID
31021
Číslo jednací
31021
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2021-09-22 15:00:00
Ukončení dražby
2021-09-22 16:40:06
Odhadní cena
132.150 CZK
Nejnižší podání
66.075 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
20.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 661- zahrada (2138 m2) - pozemek parc.č.663- zahrada (175 m2) - pozemek parc.č. 666- ostatní plocha (389 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, na listu vlastnictví č. 48 pro katastrální území Trmice

Při prohlídce bylo zjištěno, že vstup na pozemek čís. parcely 666 z ulice Ulička je zahrazen plotem z profilovaného plechu bez vstupního otvoru, jenž přístupu zcela zamezuje. Pozemková parcela čís. 661- Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada, výměra pozemku 2.138 m2. Jde o nezastavěný pozemek, situovaný podle územního plánu v zastavitelné části obce, v území RI Individuální rekreace - zahrady a zahrádkářské kolonie. Na části pozemku jsou různé náletové dřeviny a pozůstatky různých staveb, stavební suť. Pozemková parcela čís. 663- Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada, výměra pozemku 175 m2. Jde o nezastavěný pozemek, situovaný podle územního plánu v zastavitelné části obce, v území SM Plochy smíšené obytné městského charakteru. Pozemek netvoří funkční celek s žádným stavebním pozemkem, navazuje však na pozemek čís. parcely 666 (ostatní plocha), jenž byl zřejmě dříve zastavěn. Pozemková parcela čís. 666- Pozemek je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, výměra pozemku 389 m2. Jde o nezastavěný pozemek, situovaný podle územního plánu v zastavitelné části obce, v území SM Plochy smíšené obytné městského charakteru. Pozemek netvoří funkční celek s žádným pozemkem. Na pozemku jsou patrné zbytky stavební suti, zřejmě z demolice původní stavby a náletové rostliny. Vlastnické právo k pozemkům čís. parcel 661, 663 a 666 včetně domu č.p. 39 podle smlouvy o věcném břemeni č.j. V3 892/2001 omezeno věcným břemenem užívání, podle zjištění na místě dům č.p. 39 na pozemku čís. parcely 666 již neexistuje, byl demolován a na pozemku jsou jen zbytky suti. Věcným břemenem užívání jsou tedy zatíženy pouze pozemky.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci