Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 151019003, Nejvyšší podání 202.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Garáž Rumburk

Jiná práva

ID
151019
Číslo jednací
151019
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-10-21 15:15:00
Ukončení dražby
2020-10-21 17:40:06
Odhadní cena
100.000 CZK
Nejnižší podání
50.000 CZK
Minimální příhoz
1.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
- pozemek parc.č. 1502/2- zastavěná plocha a nádvoří (25 m2), součástí je stavba: budova Rumburk 1 č.ev. 72, garáž, stavba stojí na pozemku parc.č. 1502/2 - pozemek parc.č. 1502/3- zahrada (85 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, na listu vlastnictví č. 3183 pro katastrální území Rumburk

Nemovité věci nebyly v době prohlídky zpřístupněny a provedení prohlídky vnitřních prostor tak nebylo umožněno, byla provedena pouze vnější obhlídka. Nemovité věci se nacházejí v ulici Palackého, ve vzdálenosti cca 300 m jihovýchodně od centra města, v lokalitě s převažující zástavbou rodinných a bytových domů. Jsou přístupné z veřejné komunikace, ulice Palackého. Garáž je řadová krajní stavba. Garáž je přízemní stavba, vnitřní dispozice nebyla z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěna, předpokládáme, že je tvořena jedním garážovým stáním pro osobní automobil. Garáž je tradiční zděné konstrukce se založením na betonových základových pasech bez izolace proti zemní vlhkosti, střecha je pultová s krytinou ze svařovaných izolačních asfaltových pásů, vnější povrchy jsou opatřeny hladkou omítkou, vrata jsou dřevěná svlaková dvoukřídlá. Konstrukční řešení a vybavení vnitřních prostor nebylo z důvodu neumožnění provedení prohlídky zjištěno. Přesné stáří oceňované garáže nebylo zjištěno, její stáří ke dni ocenění odhadujeme na přibližně 40 let. Na exteriéru stavby je patrný vliv dlouhodobě chybějící údržby (poškozená střešní krytina, opadání vnější omítky apod.). Stavební stav ostatních konstrukcí z důvodu neumožnění prohlídky nebyl zjištěn, vzhledem ke stavu exteriéru stavby, předpokládáme zanedbání údržby i u ostatních konstrukcí oceňované garáže. Pozemek čís. parcely 1502/2, k.ú. Rumburk, o výměře 25 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba garáže č.e. 72. Jde o stavební pozemek zastavěný garáží č.e. 72. Pozemek čís. parcely 1502/3, k.ú. Rumburk, o výměře 85 m2, je evidovaný v katastru nemovitostí v druhu zahrada. Jedná se o oplocený pozemek užívaný v jednotném funkčním celku s pozemkem čís. parcely 1502/2 a garáží č.e. 72. Pozemek je neudržovaný, porostlý trávou a náletovými dřevinami.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci