Dražba/aukce ukončena udělením příklepu. Vydražitel 77020001, Nejvyšší podání 40.000 CZK
Pro tuto dražbu/aukci v současnosti nejsou k dispozici žádné úkony.

Podíly na pozemcích Ježov

Pozemek

ID
77020
Číslo jednací
77020
Stav
Ukončená
Dražebník
Dražbyprost s.r.o.
Zahájení dražby
2020-09-09 14:15:00
Ukončení dražby
2020-09-09 14:45:32
Odhadní cena
80.000 CZK
Nejnižší podání
40.000 CZK
Minimální příhoz
3.000 CZK
Jistota
10.000 CZK
Předmět dražby
- podíl o velikosti 36/112 na nemovitostech: pozemek parc.č. 235/44- vinice (791 m2) pozemek parc.č. 235/61- vinice (475 m2) pozemek parc.č. 2383/16- orná půda (445 m2) pozemek parc.č. 3220/12- ostatní plocha (26 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, na listu vlastnictví č. 660 pro katastrální území Ježov - podíl o velikosti 2/28 na pozemku parc.č. 847/144- orná půda (10549 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, na listu vlastnictví č. 527 pro katastrální území Ježov -podíl o velikosti 1/14 na nemovitostech: pozemek parc.č. 781/4- orná půda (207 m2) pozemek parc.č. 847/120- orná půda (780 m2) pozemek parc.č. 988/134- vodní plocha (39 m2) pozemek parc.č. 1890/14- orná půda (467 m2) pozemek parc.č. 1908/76- orná půda (119 m2) pozemek parc.č. 1912/18- orná půda (71 m2) pozemek parc.č. 2383/32- orná půda (115 m2) pozemek parc.č. 2454/17- ostatní plocha (1 m2) pozemek parc.č. 2458/279- vodní plocha (19 m2) pozemek parc.č. 2458/302- vodní plocha (47 m2) pozemek parc.č. 2459/52- vodní plocha (39 m2) pozemek parc.č. 2459/123- ostatní plocha (5 m2) pozemek parc.č. 2630/5- orná půda (329 m2) pozemek parc.č. 2631/18- orná půda (27 m2) pozemek parc.č. 2672/15- orná půda (350 m2) pozemek parc.č. 3226/10- ostatní plocha (63 m2) pozemek parc.č. 3226/14- ostatní plocha (49 m2) vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, na listu vlastnictví č. 662 pro katastrální území Ježov

LV č. 662 – spoluvlastnický podíl 1/14 (Ježov) a) stavební pozemky – pozemky parc. č. 1890/14 dle katastru nemovitostí orná půda, dle ÚP plochy bydlení, rozloha 467 m2, pozemek parc. č. 2630/5 orná půda, dle ÚP plochy bydlení, rozloha 329 m2, pozemky parc. č. 3226/10 a 3226/14 dle katastru nemovitostí ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházejí se v plochách bydlení a zajišťují částečný přístup na pozemek parc. č. 3226/10, celková rozloha pozemků je 908 m2. b) zemědělské pozemky – pozemky parc. č. 781/4 orná půda, rozloha 207 m2, 847/120, orná půda, rozloha 780 m2, 988/134, vodní plocha, rozloha 39 m2, 1908/76, orná půda, rozloha 119 m2, 1912/18, orná půda, rozloha 71 m2, 2383/32, orná půda, rozloha 115 m2, 2454/17, ostatní plocha, ostatní komunikace, rozloha 1 m2, 2458/279, vodní plocha, rozloha 19 m2, 2458/302, vodní plocha, rozloha 47 m2, 2459/52, vodní plocha, rozloha 39 m2,2459/123, jiná plocha, ostatní plocha, rozloha 5 m2, 2631/18, orná půda, rozloha 27 m2, 2672/15, orná půda, rozloha 350 m2. Pozemky jsou v územním plánu vedeny jako zemědělské plochy a plochy přírodní. Celková rozloha pozemků je 1819 m2. LV č. 660 – spoluvlastnický podíl 36/112 (Ježov) Zemědělské pozemky – pozemek parc. č. 235/44, vinice, rozloha 791 m2, 235/61, vinice, rozloha 475 m2, 2383/16, orná půda, rozloha 445 m2, 3220/12, ostatní plocha, rozloha 26 m2, pozemky jsou v územním plánu vedeny jako plochy zemědělské, celková rozloha pozemků je 1737 m2. LV č. 527 – spoluvlastnický podíl 2/28 (Ježov) Zemědělský pozemek – parc. č. 847/144 veden v katastru nemovitostí jako orná půda, v územním plánu jako plocha zemědělská, rozloha pozemku je 10 549 m2.

Přihlášení do dražby/aukce

Poptat

Doporučit aukci